Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów, które wytwarza, gromadzi, odzyskuje, unieszkodliwia czy transportuje.
Z koniecznością ewidencjonowania odpadów wiąże się również obowiązek sporządzania zestawień danych i przekazywanie ich marszałkowi województwa właściwemu ze względu na obszar prowadzonej działalności. Obowiązek prowadzenia ewidencji ciąży na każdym posiadaczu odpadów, również na wytwórcach komunalnych osadów ściekowych. Procedury, według których należy prowadzić ewidencję określa Ustawa o odpadach. Podmioty gospodarcze nieprzestrzegające ustaleń zawartych w ustawie zobowiązane są do uiszczania kar pieniężnych. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami.

Fragment ustawy o odpadach